ETTEVÕTTEST

Ümarmetsamaterjali transport, metsamaterjali ost- müük ja kasvava metsa raieõiguste ost.

Iriscorp Transport OÜ on üle 20 aastase kogemusega metsandusettevõte.

Meie põhitegevuseks on metsakinnistute ja raieõiguste ost, sealjuures metsaomanike abistamine ja nõustamine metsa majandamisel. Teostame valdavalt kõik metsa majandamise tööd ise – metsamaa takseerimisest kuni materjali turustamiseni. 

Aastast 2018 kuulume nn Combi gruppi, mis koondab Eesti suurimaid saeveskeid ja saematerjali väärindajaid (lisainfo www.combimill.ee/ettevottest).

Ettevõte masinaparki kuulub ca 20 metsaveokit, treiler ning 10 harvesteri-forvarderi. Oma ülestöötatud materjali käitlemise kuumaht on kuni 15 tuh tm. Tegevusalaga seonduvalt oleme ka suur hakkepuidu tooraine ülestöötaja.

Teostame metsandustöid loodussäästlikult, juhindudes kõigist asjakohastest seadustest ning PEFC metsamajandamise standardist.

 • Operatiivsed eesmärgid:
  Kinnistute soetamisel I ja II boniteedi metsade soetamine, töötajate, sh alltöövõtjate oskuste ning pädevuse arendamine läbi koolituse
  tagada töövõtjatele ja alltöövõtjatele ohutu ning tervist mittekahjustav töökeskkond
 • Iriscorp Transport 0Ü
  esindab rühma liiget kõigis PEFC-ga seotud toimingutes. Kohustub Iäbi viima PEFC sisekontrolli;
  kohustub rühma liiget eelnevalt informeerima kontrollkäikudest liikme metsamaale.
 • Metsakasutuse üldisteks eesmärkideks on:
  tõsta metsade tootlikkust ja suurendada majandamise tulusust ja säilitada metsade tervisliku seisund.
  tagada kaitsealade säilimine