lriscorp Transport 0Ü PEFC rühmaga
liitumine

Operatiivsed eesmärgid:

Kinnistute soetamisel I ja II boniteedi metsade soetamine, töötajate, sh alltöövõtjate oskuste ning pädevuse arendamine läbi koolituse
tagada ttiotjatele ja alltöövõtjatele ohutu ning tervist mittekahjustav töökeskkond

Iriscorp Transport 0Ü

esindab rühma liiget kõigis PEFC-ga seotud toimingutes. Kohustub Iäbi viima PEFC sisekontrolli;
kohustub rühma liiget eelnevalt informeerima kontrollkäikudest liikme metsamaale.

Metsakasutuse üldisteks eesmärkideks on:

tõsta metsade tootlikkust ja suurendada majandamise tulusust ja säilitada metsade tervisliku seisund.
tagada kaitsealade säilimine